Close
Type at least 1 character to search
Powrót na górę

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO NIEGALERIA

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO NIEGALERIA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Niegaleria, ul. Tęczowa 1, 53-601 Wrocław

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy1
:

1) ____________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________;

Data dostarczenia towaru2

: ____________________;

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ________________________________________;

Adres konsumenta(-ów): ________________________________________;

Numer rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży:

______________________________________________;

Podpis konsumenta(-ów) ______________________________________________;

Pouczenia:
(*) Niepotrzebne skreślić,
1 Wpisać nabyte towary co do, których odstępuje się od umowy,
2 W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy podać datę odbioru towaru